ﻃﺐ سوزنی در درمان افسردگی چه نقشی دارد؟

ﻃﺐ سوزنی و درمان افسردگی

در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ دوره درﻣﺎن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮ روی ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ۳۴ درﺻﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮ روی اﺛﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮ روی اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ را ﺑﺮ روی اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻃﺐ سوزنی و درمان افسردگی
طب سوزنی

اندورفین

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺮدرد ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻬﺎی ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ، آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن اﻧﺪورﻓﯿﻦ در ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی روﺣﯿﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.