کدام بیماری های زنان با طب سوزنی قابل درمان یا کنترل می باشند؟

f8 1

طیف زیادی از بیماری های زنان ، مشکلات عصبی دوران بارداری و بعد از زایمان ، برخی انواع نازایی ها ، پیشگیری از برخی انواع سقط و افزایش پاسخ دهی IVF با طب سوزنی قابل کنترل هستند مثلا برخی لکه بینی ها ، برخی تهدید به سقط ها ، برخی از انواع سقط مکرر ، […]

طب سوزنی و درمان کمر درد

f7 1

اثر طب سوزنی در درمان کمردرد به گزارش خبرگزاری رویترز دکتر کلودیا ویت از مرکز پزشکی دانشگاه چاریت در برلین و همکارانش که این تحقیق را انجام داده‌اند، در گزارشی می نویسند:” طب سوزنی باید به عنوان یک گزینه ی موثر در تدابیر درمانی برای بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در نظر گرفته شود.” ویت […]

طب سوزنی و تاریخچه ای کوتاه

f6 1

طب سوزنی چیست؟ روش درمانی طب سوزنی ، بعنوان یکی از روشهای درمانی سنتی چین شناخته می شود که بصورت وارد کردن سوزنهایی مخصوص در نقاط مخصوصی از پوست تحت عنوان نقاط طب سوزنی و به هدف اکتساب نتایج درمانی صورت می پذیرد. تاریخچه طب سوزنی: این روش که در زبان چینی Jin Jiao نامیده […]

ﻃﺐ سوزنی در درمان افسردگی چه نقشی دارد؟

f9 1

ﻃﺐ سوزنی و درمان افسردگی در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ دوره درﻣﺎن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮ روی ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ۳۴ درﺻﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮ روی اﺛﺮ ﻃﺐ […]